NGỮ PHÁP BÀI 29

Hôm nay, trung tâm tiếng trung chia sẻ tiếp với các bạn một vấn đề ngữ pháp tiếp theo trong ngữ pháp bài 29 trong tiếng trung.

状态补语(1)Bổ ngữ trạng thái

状态补语是指动词或形容词后边用“得”连接的补语。状态补语的主要功能是对结果、程度、状态等进行描述、判断或评价。状态补语所描述和评价的动作行为或状态是经常性的、已经发生的或正在进行的。

Bổ ngữ trạng thái là bổ ngữ dùng “得” nối sau động từ hoặc hình dung từ. Chức năng chính của bổ ngữ trạng thái là miêu tả sự tiến hành, phán đoán hoặc đánh giá với kết quả, trình độ, trạng thái… Hành vi động tác hoặc trạng thái mà bổ ngữ trạng thái miêu tả và đánh giá có tính thường xuyên, đã phát sinh hoặc đang diễn ra.

肯定式:动词+得+形容词

Hình thức khẳng định: Động từ + 得 + Hình dung từ

 • A: 你每天起得早不早?Nǐměitiānqǐdézǎobùzǎo?

B: 我每天起得很早。Wǒměitiānqǐdéhěnzǎo.

 • A: 她太极拳打得怎么样?Tātàijíquándǎdézěnmeyàng?

B: 打得很不错。(她太极拳打得很不错。)

Dǎdéhěnbùcuò.(Tātàijíquándǎdéhěnbùcuò.)

 • A: 她说汉语说得好吗?Tāshuōhànyǔshuōdéhǎo ma?

B: 说得很好。(她说汉语说得很好。)

Shuōdéhěnhǎo.(Tāshuōhànyǔshuōdéhěnhǎo.)

否定式:动词+得+不+形容词

Hình thức phủ định: Động từ + 得 + 不+ Hình dung từ

 • A:你星期天起得早吗?Nǐxīngqítiānqǐdézǎo ma?

B:不早。(我星期天起得不早。)Bùzǎo.(Wǒxīngqítiānqǐdébùzǎo.)

 • A: 你汉语说得怎么样?Nǐhànyǔshuōdézěnmeyàng?

B:我汉语说得不好。Wǒhànyǔshuōdébùhǎo.

 • A:他汉字写得好不好?Tāhànzìxiědéhǎobùhǎo?

B:不好。(他汉字写得不好。)Bùhǎo.(Tāhànzìxiědébùhǎo.)

反正疑问句:动词+得+形容词+不+形容词

Câu nghi vấn chính phản: Động từ + 得 + Hình dung từ + 不+ Hình dung từ

 • 你今天起得早不早?Nǐjīntiānqǐdézǎobùzǎo?
 • 她汉语说得好不好?Tāhànyǔshuōdéhǎobùhǎo?

注意:动词有宾语时,带状态补语句子的结构形式是:

Chú ý: khi động từ mang tân ngữ, hình thức kết cấu của câu mang bổ ngữ trạng thái như sau:

动词+宾语+动词+得+形容词

Động từ + Tân ngữ + Động từ + 得 + Hình dung từ

 • 他打太极拳打得很好。Tādǎtàijíquándǎdéhěnhǎo.
 • 她说汉语说得很好。Tāshuōhànyǔshuōdéhěnhǎo.

在实际交际中,句中第一动词常常不说,变成主谓谓语句。例如:

Trong giao tiếp thực tế, động từ thứ nhất trong câu thường không cần nói, câu trở thành câu vị ngữ chủ vị.Ví dụ:

 • 他打太极拳打得很好。→他太极拳打得很好。

Tādǎtàijíquándǎdéhěnhǎo.→Tātàijíquándǎdéhěnhǎo.

 • 她说汉语说得很好。→她汉语说得很流利。

Tāshuōhànyǔshuōdéhěnhǎo.→Tāhànyǔshuōdéhěnliúlì.

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung giao tiep online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

hoc tieng trung giao tiep cho nguoi moi bat dau

 Chúc các bạn học tốt ngữ pháp tiếng trung.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *