Tiếng trung thương mại P1 – Chào hỏi và giới thiệu bằng tiếng trung

Bài này trung tâm tiếng trung .com xin giới thiệu với các bạn các mẫu câu chào hỏi và giới thiệu bằng tiếng trung trong thương mại, khi gặp đối tác làm ăn.

情景会话 1:初次见面
Ngữ cảnh 1:Lần đầu tiên gặp mặt

A: N ǐ hǎo !
你 好 !
Hello !
Xin chào!

B: N ǐ hǎo !
你 好 !
Hello !
Xin chào

A: Nǐ hǎo ma ?
你 好 吗?
How are you ?
Bạn có khỏe không?

B: W ǒ hěn hǎo, xièxie. Nǐ ne ?
我 很 好,谢谢。你 呢?
I’m very well. Thank you, and you ?
Tôi rất khỏe.Cám ơn,bạn thì sao?

A: W ǒ yě hěn hǎo. Xièxie.
我 也 很 好, 谢谢。
I’m also very well. Thank you.
Tôi cũng thế, cám ơn bạn.

A: Nǐ máng ma ?
你 忙 吗?
Are you busy ?
Bạn có bận không?

B: W ǒ hěn máng. Nǐ ne ?
我 很 忙。 你 呢?
I’m busy, and you ?
Tôi rất bận.Còn bạn?

A: W ǒ bù máng.
我 不 忙。
I’m not busy.
Tôi không bận.

A: Jiàndào nǐ zhēn gāoxìng.
见 到 你 真 高兴。
I’m really glad to meet you.
Rất vui được gặp bạn.

B: Ji àndào nǐ wǒ yě hěn gāoxìng.
见 到 你 我也 很 高 兴。
I’m also very glad to meet you.
Tôi cũng rất vui được gặp bạn

A: Zàijiàn.
再 见。
Good-bye.
Tạm biệt.

B: Zàijiàn.
再 见。
Good-bye.
Tạm biệt.

情景会话2:相互认识了解
Ngữ cảnh 2: 2 bên cùng tìm hiểu

A: Qǐngwèn, nín xìng shénme ?
请 问,您 姓 什么?
May I ask, what’s your surname ?
Xin hỏi, anh họ gì?

B: W ǒ xìng Wáng. Nín guìxìng ?
我 姓 王。 您 贵姓?
My surname is Wang.
What’s your honorable surname ?
Tôi họ Vương.Bạn họ gì?

A: W ǒ xìng Lǐ.
我 姓 李。
My surname is Li.
Tôi họ Lý.

B: N ǐ jiào shénme míngzi ?
你 叫 什 么 名 字?
Bạn tên gì?

A: Wǒ jiào Lǐ Jīng. Nín ne ?
我 叫 李 经。 您呢?
My name is Li Jing, and yours ?
Tôi tên Lý Kinh, còn bạn?

B: Wǒ jiào Wáng Shāng.
我 叫 王 商。
My name is Wang Shang.
Tôi tên Vương Thương.

A: Nín jīngshāng ma ?
您 经 商 吗?
Are you in business ?
Anh đang làm trong kinh doanh?

B: W ǒ jīngshāng. Nín ne ?
我 经 商。 您 呢?
Yes, I am. And you ?
Đúng vây.Còn anh?

A: W ǒ yě jīngshāng.
我 也 经 商。
I’m engaged in business, too.
Tôi cũng làm trong kinh doanh.

B: T ài hǎo le, wǒmen dōu shì shāngrén.
太 好 了,我们 都 是 商 人。
That’s great, we are both businessmen.
Thật tuyệt, chúng ta đều là doanh nhân.

A: Duì, wǒmen dōu shì shāngrén, yě shì tóngháng.
对, 我们 都 是 商 人,也 是 同 行。
Right, we are both businessmen, and we are people of the same profession, too.
Đúng, chúng ta đều là doanh nhân và đồng thời cũng cùng ngành nữa.

B: Nín juéde jīngshāng nán ma ?
您 觉得经 商 难 吗?
Is it hard to do business ?
Anh cảm thấy kinh doanh có khó lắm không?

A: W ǒ juéde jīngshāng hěn nán.
我 觉得 经 商 很 难。
It is hard.
Tôi cảm thấy rất khó.

B: W ǒ juéde jīngshāng bú tài nán.
我 觉得经 商 不太 难。
I feel doing business is not very hard.
Tôi thì lại cảm thấy kinh doanh không khó lắm.

生词: Từ mới

1. 问候 wènhòu:Chào hỏi
2. 你nǐ:Bạn,ông, anh, bà chị….
3. 好hǎo:Tốt, khỏe
4. 吗ma:Không?(từ dùng để hỏi)
5. 我wǒ:Tôi,ta…
6. 很hěn:Rất
7. 谢谢xièxiè:cám ơn
8. 呢ne:trợ từ nghi vấn
9. 也yě:Cũng
10. 忙máng:Bận
11. 不bù:Không
12. 见 到jiàn dào:Gặp
13. 真zhēn:Thật
14. 高兴gāoxìng:Vui mừng, hân hạnh
15. 再见zàijiàn:Tạm biệt
16. 请问qǐngwèn:Xin hỏi
17. 您nín:Ngài
18. 姓xìng:Họ
19. 什么shénme:Gì, cái gì
20. 贵guì:Quý
21. 叫jiào:Gọi là, tên là
22. 名字míngzi:Tên
23. 经 商jīng shāng:Doanh nhân
24. 太tài:Rất
25. 了le:rồi(trợ từ động thái)
26. 我们wǒmen:Chúng ta
27. 都dōu:Đều
28. 是shì:Là
29. 商人shāngrén:Thương nhân
30. 同行tóngháng:Cùng ngành
31. 觉得juédé:Cảm thấy
32. 难nán:Khó

补充词语
1.李经 lǐ jīng:Lý Kinh
2.王商wáng shāng:Vương Thương

专有名词

补充词语

1. 早上好zǎoshànghǎo:Chào buổi sáng
2. 下午 好xiàwǔ hǎo:Chào buổi chiều
3. 晚上好wǎnshànghǎo:Chào buổi tối
4. 晚安wǎnān:Chúc ngủ ngon
5. 再会zài huì

补充商务用语 – Bổ sung những từ trong kinh doanh
1. 外国 商人wàiguó shāngrén:Thương nhân nước ngoài
2. 生意人shēngyì rén:Người kinh doanh
3. 买卖 人mǎimài rén:Người buôn bán
4. 做买卖zuòmǎimài:Buôn bán, giao dịch
5. 做 生意zuò shēngyì:Kinh doanh
6. 搞贸易gǎo màoyì:Làm mậu dịch, thương mại
7. 搞 营 销gǎo yíng xiāo:Làm kinh doanh
8. 搞 销售gǎo xiāoshòu:Làm phân phối
9. 搞 进出口 贸易gǎo jìnchūkǒu màoyì:Làm mậu dịch xuất nhập khẩu

练习

a.
例子lìzi :

wǒ xìng lǐ .wǒ bú xìng wáng nǐ ne ?
我 姓 李 。 我 不 姓 王 。 你 呢 ?
Tôi họ Lý, không phải họ Vương.Còn anh?

b.
例子lìzi :

nǐ xìng liú ,wǒ xìng chén .tā ne ?
你 姓 刘 , 我 姓 陈 。 她 呢 ?
Anh họ Lưu, tôi họ Trần.Còn cô ấy?

wǒ xìng Zhào ,wǒ bú xìng wú .nǐ ne ?
我 姓 赵 , 我 不 姓 吴 。 你 呢 ?
Tôi họ Triêu,không phải họ Ngô.Còn anh?

nǐ xìng Zhāng ,nǐ bú xìng chén .tā ne ?
你 姓 张 , 你 不 姓 陈 。 他 呢 ?
Anh họ Trương, anh không phải họ Trần.Còn anh ta?

tā xìng hú ,tā bú xìng wú nǐ ne ?
他 姓 胡 , 他 不 姓 吴 。 你 呢 ?
Anh ta họ Hồ, anh ta không phải họ Ngô.Còn anh?

wǒ xìng Zhào ,tā jiào wú míng .nǐ jiào shénme míngzi?
我 姓 赵 , 他 叫 吴 明 。 你 叫 什么 名字 ?
Tôi họ Triệu.Anh ấy tên Ngô Minh.Anh tên là gì?

nǐ xìng zhāo ?wǒ jiào chén zǐ yí .tā jiào shénme míngzi?
你 姓 赵? 我 叫 陈子怡。 他 叫 什么 名字 ?
Anh họ Triệu.Tôi tên là Trần Tử Di.Anh ta tên là gì?

tā xìng hú ,wǒ jiào wú jīng .nǐ jiào shénme míngzi?
他 姓 胡 , 我 叫 吴 经 。 你 叫 什么 名字 ?
Anh ta họ Hồ.Tôi tên là Ngô Kinh.Anh tên là gì?

c.
例子lìzi :

wǒ jiào Zhào jīng shēng ,wǒ bú jiào liú míng.
我 叫 赵 经 生 , 我 不 叫 刘 明 。
Tôi là Triệu Kinh Sinh, không phải là Lưu Minh.

nǐ jiào Zhāng yuè ,nǐ bú jiào chén zǐ yí.
你 叫 张 越 , 你 不 叫 陈 子 怡 。
Anh tên là Truơng Việt, không phải tên là Trần Tử Di.

tā jiào hú yào guāng ,tā bú jiào wú jīng.
他 叫 胡 耀 光 , 他 不 叫 吴 经 。
Anh ta tên là Hồ Diệu Quang, không phải là Ngô Kinh.

d.
lìzi
例子 :

wǒ bú jiào lǐ jīng , wǒ jiào wáng shāng.
我 不 叫 李 经 , 我 叫 王 商 。
Tôi không phải là Lý Kinh, tôi là Vương Thương.

tā jiào zǐ yí bú jiào dà wěi.
他 叫 子 怡 , 不 叫 大 伟 。
Anh ta là Tử Di, không phải là Đại Vĩ.

e.
lìzi
例子 :

wǒ xìng lǐ , jiào lǐ jīng . wǒ jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma?
我 姓 李 , 叫 李 经 。 我 经 商 , 你 呢 ? 你 经 商 吗 ?
Tôi họ Lý, gọi là Lý Kinh.Tôi là thương gia.Còn anh?Anh có phải là thương gia không?

wǒ xìng Zhào , jiào jīng shēng . wǒ jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma?
我 姓 赵 , 叫 经 生 。 我 经 商 , 你 呢 ? 你 经 商 吗 ?
Tôi họ Triệu, tên là Kinh Sinh.Tôi là thương gia.Còn anh?Anh có phải là thương gia không?

nǐ xìng Zhāng , jiào yuè . nǐ jīng shāng tā ne ? tā jīng shāng ma?
你 姓 张 , 叫 越 。 你 经 商 , 他 呢 ? 他 经 商 吗 ?
Anh họ Trương, tên là Việt.Anh là thương gia, còn anh ấy?Anh ấy có phải là thương gia không?

tā xìng wú , jiào yào guāng .tā jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma?
他 姓 吴 , 叫 耀 光 。 他 经 商 , 你 呢 ? 你 经 商 吗 ?
Anh ta họ Ngô, tên là Diệu Quang.Anh ta là thương nhân.Còn anh?Anh có phải là thương gia không?

f.
lìzi
例子 :

wǒ jīng shāng . nǐ yě jīng shāng ma ? jīng shāng nán ma?
我 经 商 , 你 也 经 商 吗 ? 经 商 难 吗 ?
Tôi là thương gia, anh cũng thế chứ?Kinh doanh có khó không?

nǐ jīng shāng, tā yě jīng shāng ma ? jīng shāng nán ma?
你 经 商 , 他 也 经 商 吗 ? 经 商 难 吗 ?
Anh là thương gia, anh ta cũng thế chứ?Kinh doanh có khó không?

tā jīng shāng ,nǐ yě jīng shāng ma ? jīng shāng hěn nán.
他 经 商 , 你 也 经 商 吗 ? 经 商 很 难 。
Anh ta là thương gia, anh cũng thế chứ?Kinh doanh rất khó.

wǒmen jīng shāng , nǐmen yě jīng shāng ma ? jīng shāng bù nán.
我们 经 商 , 你们 也 经 商 吗 ? 经 商 不 难 。
Chúng tôi là thương gia, các bạn cũng thế chứ?Kinh doanh không khó.
g.
lìzi
例子 :

wǒ juédé jīng shāng bù nán.
我 觉得 经 商 不 难 。
Tôi cảm thấy kinh doanh không khó.

nǐ juédé shuō zhōngwén tài róngyì.
你 觉得 说 中文 太 容易 。
Bạn cảm thấy nói tiếng Trung rất dễ.

tā juédé gǎo màoyì hěn yǒuyìsi
他 觉得 搞 贸易 很 有意思 。
Anh ta cảm thấy làm kinh doanh rất thú vị.

wǒmen juédé zuò shēngyì tài nán.
我们 觉得 做 生意 太 难 。
Chúng tôi cảm thấy buôn bán rất khó.

wǒ juédé jīng shāng bù hěn nán.
我 觉得 经 商 不 很 难 。
Tôi cảm thấy kinh doanh không khó lắm.

nǐ juédé shuō zhōngwén bú tài róngyì.
你 觉得 说 中文 不 太 容易 。
Anh cảm thấy nói tiếng Trung không quá dễ.

tā juédé gǎo màoyì bú tài yǒuyìsi.
他 觉得 搞 贸易 不 太 有意思 。
Anh ta cảm thấy làm thương mại không thú vị.

wǒmen juédé zuò shēngyì bú tài yǒuyòng.
我们 觉得 做 生意 不 太 有用 。
Chúng tôi cảm thấy buôn bán không có lợi lắm.

nǐmen juédé gǎo yíng xiāo bú tài zhòngyào
你们 觉得 搞 营 销 不 太 重要 。
Các bạn cảm thấy làm kinh doanh không quan trọng lắm.

tāmen juédé zuò jìnchūkǒu màoyì bú tài lèi.
他们 觉得 做 进出口 贸易 不 太 累 。
Bọn họ cảm thấy làm thuơng mại xuất nhập khẩu không mệt lắm.

h.
lìzi
例子 :

wǒ jiào Zhào jīng shēng ,nǐ jiào shénme míngzi?
我 叫 赵 经 生 , 你 叫 什么 名字 ?
Tôi là Triệu Kinh Sinh, bạn tên là gì?

wǒ jiào chén zǐ yí .Nín guìxìng?
我 叫 陈 子 怡 , 您贵姓 ?
Tôi là Trần Tử Di, anh họ gì?

wǒ xìng Zhào, wǒ jīng shāng .nǐ ne?
我 姓 赵 , 我 经 商 , 你 呢 ?
Tôi họ Triệu.Tôi là thuơng gia.Còn bạn?

wǒ yě jīng shāng , wǒmen shì tóngháng.
我 也 经 商 , 我们 是 同行 。
Tôi cũng là thương gia, chúng ta cùng ngành rồi.

jiàn dào nǐ hěn gāoxìng
见 到 你 很 高兴 。
Rất vui được gặp bạn.

jiàn dào nǐ wǒ yě hěn gāoxìng
见 到 你 我 也 很 高兴 。
Tôi cũng rất vui được gặp bạn.

zàijiàn
再见 。
Tạm biệt.

zàijiàn
再见 。
Tạm biệt.

j.
nǐhǎo ma?
你好 吗 ?
Bạn có khỏe không?

wǒ hěn hǎo . xièxiè . nǐ ne ?
我 很 好 。 谢谢 。 你 呢 ?
Tôi rất khỏe, cảm ơn.Còn bạn?

wǒ yě hěn hǎo. xièxiè.
我 也 很 好 。 谢谢 。
Tôi cũng rất khỏe.Cảm ơn.

wǒ xìng chén , jiào chén zǐ yí . qǐngwèn nǐ guìxìng ? nǐ jiào shénme míngzi?
我 姓 陈 , 叫 陈 子 怡 。 请问 你 贵姓 ? 你 叫 什么 名字 ?
Tôi họ Trần, gọi là Trần Tử Di.Xin hỏi bạn họ gì?Bạn tên là gì?

wǒ xìng Zhào , jiào Zhào jīng shēng . nǐ jīng shāng ma?
我 姓 赵 , 叫 赵 经 生 。 你 经 商 吗 ?
Tôi họ Triệu, tên là Triệu Kinh Sinh.Bạn là thương gia à?

wǒ bù jīng shāng . qǐngwèn nǐ jīng shāng ma?
我 不 经 商 。请问 你 经 商 吗 ?
Tôi không phải là thương gia.Xin hỏi bạn có phải là thương gia không?

wǒ jīng shāng
我 经 商 。
Tôi là thương gia.

jīng shāng nán ma?
经 商 难 吗 ?
Kinh doanh có khó không?

jīng shāng hěn nán.
经 商 很 难 。
Kinh doanh rất khó.

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung giao tiep online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

hoc tieng trung giao tiep cho nguoi moi bat dau

Đánh giá bài viết

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*