Quan hệ giữa động từ và bổ ngữ trong tiếng trung gọi tắt là quan hệ động bổ Giữa các bộ phận cấu thành có quan hệ chi phối và bị chi phối, kiểu kết cấu này là kết cấu động tân.Ví dụ: 写俆/学习汉语/细毖衣/喜欢跳舞 Hình thức để kiểm tra kiểu kết cấu này là :Động từ