Mỗi loại ngôn ngữ có đặc trưng về ngữ pháp khác nhau.  Tiếng trung cũng có những đặc điểm ngữ pháp chuyên biệt. Trung tâm tiếng trung cho rằng đặc trưng của ngữ pháp tiếng trung bao gồm những điểm sau: 1, Hiện tượng biến hóa về hình thái không phát triển, không phổ biến