Trong ngữ pháp tiếng trung có nhiều bổ ngữ kết quả. Bài học này từ trung tâm tiếng trung danh tiếng  I. 结果补语Bổ Ngữ Kết Quả Các động từ  “完, 懂, 见, 开, 上, 到, 成” các hình dung từ”好, 对, 错, 早, 晚” đều có thể đặt sau động từ làm bổ ngữ kết