Học ngữ pháp tiếng trung – học động từ ly hợp I. Khái niệm động từ ly hợp tiếng trung Thứ nhất về mặt khái niệm, động từ li hợp được sử dụng để biểu đạt 1 khái niệm hoàn chỉnh cố định. II. Dùng động từ ly hợp như thế nào? Thường được dùng như