Giống như học các ngôn ngữ khác, thì việc bắt đầu vào học tiếng Trung, cho dù bạn từ học hay học tại các trung tâm tiếng Trung,bạn đều phải học cách nắm giữ các khái niệm cơ bản. Bởi vì giống như chúng ta xây một bức tường thành, muốn kiên cố và xây