Tham khảo một số cấu trúc câu cơ bản trong tiếng trung để học tốt tiếng trung mà trung tâm  tiếng trung đã tổng hợp lại sau đây: I. CẤU TRÚC câu có vị ngữ là danh từ: 名词谓语句  * Cấu trúc: «chủ ngữ+vị ngữ». Trong đó thành phần chủ yếu của vị ngữ có thể là: danh từ,