Chuyên mục: Học nói tiếng trung

Từ vựng tiếng trung hiện đại

Từ vựng tiếng trung hiện đại mà trung tâm dạy tiếng trung sưu tầm cho bạn .Hi vọng rằng nó bổ ích với các bạn “差點沒”和“差點”的區別何在? 一位學漢語的韓國人曾問中國老師:[考大學]差點沒考上,差點考上。這兩個句子的意思顯然有差別,一是考上了,二是沒考上。——但是,[活太多]差點沒累 死,差點累死。這兩個句子的意思顯然無差別,都是沒有死。同樣是“差點沒”和“差點”,為什麼效果不同? 差點沒累死是“差點沒把我累死”的省略,很大程度上是一種虛擬,也就是說是不可能存在的。 Đánh giá bài viết

Tập nói tiếng trung với những từ mới dễ học

Học nói tiếng trung là cả một quá trình, tuy nhiện đây được coi là một kỹ năng dễ học nhất trong các kỹ năng khi học tiếng trung. Bắt đầu nói tiếng trung với những từ dễ học nhất : 爸爸:bàba : bố,ba 妈妈: màma :mẹ,má 老师: lãoshì: thầy,cô giáo 先生: xiànshèng: ông 学生: