使用、利用、運用 – Ngữ pháp tiếng trung cơ bản shǐ yòng 、lì yòng 、yùn yòng (tài liệu được giáo viên trường 中國文化大學 cân chỉnh) 使用 > 用的意思。 shǐ yòng > yòng de yì sī 。 “使用” > có nghĩa