động từ Archive

Đặc trưng của ngữ pháp tiếng trung

Mỗi loại ngôn ngữ có đặc trưng về ngữ pháp khác nhau.  Tiếng trung cũng có những đặc điểm ngữ pháp chuyên biệt. Trung tâm tiếng trung cho rằng đặc trưng của ngữ pháp tiếng trung bao

Quan hệ giữa động từ và bổ ngữ trong tiếng trung

Quan hệ giữa động từ và bổ ngữ trong tiếng trung gọi tắt là quan hệ động bổ Giữa các bộ phận cấu thành có quan hệ chi phối và bị chi phối, kiểu kết cấu này

Giới từ tiếng trung

Giới từ  tiếng trung chủ yếu kết hợp với danh từ, đại từ và cụm danh từ (1 số cụm động từ cá biệt) tạo thành cụm giới từ, nó bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc

Khái quát cơ bản từ loại trong ngữ pháp tiếng trung

Trong bài này, trung tâm tiếng trung xin giới thiệu khái quát cơ bản về từ loại trong ngữ pháp tiếng trung. Điều này giúp bạn phân biệt được đâu là danh từ, động từ, tính từ…

Tổng hợp động từ trong tiếng trung

Tổng hợp động từ trong tiếng trung 动词 Động từ 表示动作、行为、心理活动、发展变化等的词叫动词。动词按能不能带宾语分为及物动词和不及物动词。后边可以直接带宾语的动词叫及 物动词。后边不能直接带宾语的动词叫不及物动词。动词的否定形式是在动词前面加上”不”或”没(有)”。 Những từ biểu thị động tác, hành vi, hoạt động tâm lý, phát triển thay đổi thì gọi là động từ.Động từ có thể dựa

Một số cụm từ phổ thông trong tiếng trung

”在 “ 是介詞,表示時間、處所、範圍等: 在 là giới từ ,biểu thị thời gian, địa điểm phạm vị .. vd: 我的書本你放在哪兒了? sách của tôi cậu để đâu rồi 這種情況在實際上很少見 trên thực tế loại tình huống này rất ít gặp 2.