động từ tiếng trung Archive

Động từ ly hợp trong ngữ pháp tiếng trung

Học ngữ pháp tiếng trung – học động từ ly hợp I. Khái niệm động từ ly hợp tiếng trung Thứ nhất về mặt khái niệm, động từ li hợp được sử dụng để biểu đạt 1 khái

Phân loại động từ trong ngữ pháp tiếng trung

Phân loại động từ trong ngữ pháp tiếng trung (一)“了” biểu thị động tác,sự kiện đã hoàn thành “完成” hoặc hiện tại“实现”(bao gồm hoàn thành,hiện tại giả định) 1、 Động từ +( bổ ngữ )+了:他来了。/我看见了。 2、 Động