bổ ngữ Archive

Đặc trưng của ngữ pháp tiếng trung

Mỗi loại ngôn ngữ có đặc trưng về ngữ pháp khác nhau.  Tiếng trung cũng có những đặc điểm ngữ pháp chuyên biệt. Trung tâm tiếng trung cho rằng đặc trưng của ngữ pháp tiếng trung bao

Quan hệ giữa động từ và bổ ngữ trong tiếng trung

Quan hệ giữa động từ và bổ ngữ trong tiếng trung gọi tắt là quan hệ động bổ Giữa các bộ phận cấu thành có quan hệ chi phối và bị chi phối, kiểu kết cấu này